Trip to Shenzhen (Jun’14) : China

Trip to Shenzhen in China. 🙂